KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

PRZETARG
Nr PN - ZP - 2/2007

Oleska Biblioteka Publiczna
ul. ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na "Sukcesywną dostawę książek"


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w określonym terminie książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 5 w godzinach 800 - 1500 (od poniedziałku do piątku), lub pocztą - na wniosek przesłany pocztą.

Strona internetowa, na której zamieszczone jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.obp.olesno.pl

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
Czy dopuszcza się zawarcie umowy ramowej
NIE
Czy dopuszcza się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
NIE
Czy dopuszcza się wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
NIE

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena ofertowa 80%
b) kompleksowość oferty 20%

Ofertę należy złożyć na adres:
Oleska Biblioteka Publiczna, Olesno 46-300, ul. B. Aleksandra 5,
w terminie do 31 maja 2007 r. do godz. 1000, z dopiskiem "Przetarg-dostawa książek"

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Halina Szklanny, tel. 034 358 20 30, 034 358 28 34DYREKTOR BIBLIOTEKI

Halina Szklanny


Zał.: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pobierz plik >>>> 200KB


[Dodano: 23.05.2007 r.]

Zawiadomienieo unieważnieniu przetargu z dnia 23.04.2007 r. >>>>
Przetarg z dnia 23.04.2007 r. >>>>

POWRÓTCopyright by Oleska Biblioteka Publiczna