KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

PRZETARG
PN-ZP-1/2007
Olesno, dn. 15.05.2007 r.Zawiadomienie
o unieważnieniu przetarguNa podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamiam

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nie zostało zamieszczone na stronie www.portal.uzp.gov.pl
Błędy te uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy na realizację powyższego zamówienia publicznego.

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) stanowi, że: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Art. 93 ust. 3 pkt 2 stanowi, że: "o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne".

Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie wszczęte powtórnie w trybie przetargu nieograniczonego po upływie 7 dniowego terminu na wniesienie ewentualnych protestów.


DYREKTOR BIBLIOTEKI

Halina Szklanny

Otrzymują:
1.a/a
2. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT sp. z o.o., ul. Podwale 7, 00-252 Warszawa
3. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe POL-TAGO, ul. Rajdowa 14 m70, 94-003 Łódź.


Zał.: Ogłoszenie o wyniku postępowania. Pobierz plik >>>> 200KB


[Dodano: 15.05.2007 r.]

Przetarg z dnia 23.04.2007 r. >>>>

POWRÓTCopyright by Oleska Biblioteka Publiczna